Forumregels

Beste leden,

Bij registratie en/of gebruik gaat iedere gebruiker akkoord met de regels zoals deze gelden voor dit forum.

Het forum is bedoeld om met elkaar te praten of te discussiëren. Belangrijk daarbij is respect tonen voor elkaar, en elkaar de ruimte geven om te reageren. De sfeer staat bij ons hoog in het vaandel, we streven er naar deze goed en open te houden. Wanneer je elkaar in je waarde laat, zijn felle discussies ook geen bezwaar.Gedraag je niet anders dan je in het dagelijks leven doet wanneer je met iemand praat of discussieert. Let op je taalgebruik.

 • Houd het forum netjes.
 • Vervuil het forum niet door onnodige reacties te plaatsen.
 • Gebruik de zoek functie op het forum voor je een topic start.
 • Open een topic alleen in de juiste (sub)forum.
 • Houd rekening met verschillende leeftijdsgroepen m.a.w. let op je taalgebruik.
 • Geen racistische of discriminerende uitlatingen, of links daarnaar plaatsen.
 • Het plaatsen van of linken naar erotische content is niet toegestaan.
 • Geen spam of andere reclame boodschappen of links naar schokkende sites.
 • Geen links plaatsen naar de sites die zelfde diensten aanbieden als Billard Aktuell
 • Ervaringen uitwisselen over bedrijven/instanties is toegestaan. Echter, trek dergelijke berichten niet in de negativiteit en gebruik het forum niet als klachtenboard. Wij kunnen dergelijke berichten niet verifiëren. Tevens mag je niemand betichten van oplichting als hier justitieel geen uitspraak over is gedaan
 • Bij twijfel in het naleven van de gebruikersovereenkomst en het naleven van de algemene regels heeft een admin of moderator te allen tijde het recht om je berichten aan te passen of te verwijderen. Tevens behouden de admin of moderatoren zich het recht agendatopics te verwijderen, indien zij van mening zijn dat er niet voldoende toegevoegde waarde voor het forum en de leden inzit. Per board proberen de admin of moderatoren hierover zoveel als mogelijk uniformiteit te hebben, maar houdt rekening met het feit dat admin of moderatoren ook maar mensen zijn. Zij zijn vrijwilligers die het leuk vinden om tijd te besteden aan het in goede banen leiden van dit forum. De admin of moderatoren staan daarbij open voor je mening/toelichting, maar discussie hierover in het forum voegt niets toe! Als je het niet eens bent met de genomen beslissing dan kun je aan de admin of moderator van dat board een PM (personal message, via diens profiel) of een e-mail sturen.
 • Geen gebruik van scripts en het linken naar zaken die op de computer van medegebruikers tot ongewenste effecten kunnen leiden.
 • On topic blijven.
 • Het is verboden om leden te bedreigen.
 • Het is verboden om meerdere accounts aan te maken.
 • Het is verboden om telefoonnummers of andere gegevens van leden hier op forum te plaatsen of aan anderen door te geven.
 • Het is verboden om foto's van andere leden hier op het forum te plaatsen.

Houdt men zich niet aan de regels? Dan wordt een waarschuwing gegeven. Verandert er niets aan het gedrag dan wordt men verbannen, hetzij tijdelijk hetzij permanent. Billard Aktuell en zijn eigenaar hebben te allen tijde het recht om deze regels te wijzigen danwel aan te vullen. Bij grove overtredingen zal direct tot permanente verwijdering uit het Billard Aktuell forum worden overgegaan.

Forum-Regeln

Liebe Mitglieder, 

Mit der Registrierung und /oder Verwendung verpflichtet sich jeder Benutzer den Regeln, die in diesem Forum gelten. 
Das Forum ist dazu da, miteinander zu sprechen oder zu diskutieren. Dabei ist es wichtig, Respekt für einander zu zeigen, und uns gegenseitig Raum geben, um zu reagieren. Die Atmosphäre ist unsere oberste Priorität und wir bemühen uns, diese gut und offen zu halten. Wenn Sie sich einander wertschätzen, können Sie auch besser mit hitzigen Diskussionen umgehen. Verhalten Sie sich nicht anders, als Sie es auch im Alltag tun, wenn Sie mit jemandem diskutieren oder reden. Beachten Sie Ihre Wortwahl. 

• Halten Sie das Forum ordentlich. 
• Verunstalten sie das Forum nicht, indem Sie unnötige Antworten posten.
• Nutzen Sie die Suchfunktion des Forums, bevor Sie ein Thema starten. 
• Öffnen Sie ein Thema nur im richtigen (Unter) Forum. 
• Achten Sie auf die verschiedenen Altersgruppen, dh. beachten Sie Ihre Wortwahl.. 
• Keine rassistischen oder diskriminierenden Äußerungen oder Links hierzu posten. 
• Links zu nicht jugendfreien Inhalten dürfen nicht gepostet werden. 
• Kein Spam oder Werbung oder Links zu schockierenden Websites. 
• Links zu den Seiten, die die gleichen Dienste wie Billard Aktuell bieten, dürfen nicht gepostet werden 
• Austausch von Erfahrungen über Unternehmen / Agenturen ist erlaubt. Allerdings sollten solche Nachrichten nicht ins Negative gezogen werden und nicht als Beschwerdestellefunktionieren. Wir können solche Nachrichten nicht überprüfen. Sie können auch niemanden Betrug vorwerfen, wenn hierzu keine gerichtliche Entscheidung getroffen wurde.
• Bei Zweifel zu den Übereinstimmung der Nutzungsvereinbarung oder dem Einhalten der allgemeinen Regeln hat ein Admin oder Moderator zu allen Zeiten das Recht, ihre Posts zu ändern oder Ihre Nachrichten zu löschen. Desweitere behalten der Admin oder die Moderatoren das Recht, Tagesordnungspunkte zu entfernen, wenn sie der Auffassung sind, dass sie nicht genügend Mehrwert für das Forum und seine Mitglieder haben. Pro Board versuchen der Admin oder die Moderatoren so viel wie möglich einheitlich zu arbeiten aber berücksichtigen Sie die Tatsache, dass der Admin oder die Moderatoren auch nur Menschen sind. Sie sind Freiwillige, die die Durchführung in diesem Forum leiten möchten. Der Admin oder die Moderatoren sind offen für Ihre Meinung / Erklärung, aber Diskussion hierüber im Forum bringt nichts! Wenn Sie mit der getroffenen Entscheidung nicht einverstanden sind, können Sie an den Admin oder den Moderator des Boards eine PM senden (persönliche Mitteilung, über sein Profil), oder E-Mail. 
• Keine Verwendung von Skripts und Verlinkungen zu Themen, die auf den Computern der Mitbenutzer zu unerwünschten Effekten führen kann. 
• Am Thema bleiben. 
• Es ist verboten, Mitglieder zu bedrohen. 
• Es ist verboten, mehr als ein Konto anzulegen. 
• Es ist verboten, Telefonnummern oder andere Informationen von Mitgliedern hier in das Forum zu posten oder an andere weiter zu geben. 
• Es ist verboten, auf dem Forum Fotografien von anderen Mitgliedern zu veröffentlichen 
Hält sich jemand nicht an die Regeln? Dann wird eine Verwarnung ausgesprochen. Sollte sich dadurch nichts am Verhalten ändern, kann die Person vorübergehend oder dauerhaft gesperrt werden. Billard Aktuell und seinen Besitzerhaben jederzeit das Recht, diese Regeln zu ändern oder zu erweitern. Für grobe Verstöße wird die direkte permanente Entfernung aus dem Billard Aktuell Forum ausgeführt.